Sl.No. Photo Person Name District Name Type Year
1 Sri Panchanan Gantayat
NAWARANGPUR Athletics 2016
2 Ashok Kumar Sahu
GANJAM Basketball 2014
3 Anuradha Biswal
KHURDA Athletics 2013
4 Rachita Homyar Mistry(Panda)
SUNDERGARH Athletics 2010
5 Dr. Bibekananda Tripathy
CUTTACK Athletics 2009
6 Sri Hemant Ku Patel
SUNDERGARH Athletics 2008
7 Smt. Usharai Mishtra (Lesslie)
BALASORE Athletics 2007
8 Sri Debendra Pr. Singh
SUNDERGARH Football 2006
9 Minati Mohapatra
PURI Cycling 2005
10 Late Sanat Kumar Mishra,
KHURDA Badminton 2004
11 Late Nanda Krushna Das,
CUTTACK Athletics 2003
12 Sri Arupa Nanda Routray
KHURDA Basketball 2002
13 Late Golak Samal
CUTTACK Football 2001