Sl.No. Photo Person Name District Name Year
1 Sri Rajanikanta Satrusalya
KHURDA 2016
2 Sri Ashok Kumar Panda
KHURDA 2016
3 Shri Tanmay Das
KHURDA 2015
4 Satish Sharma
SUNDERGARH 2014
5 Umakanta Mishra
KHURDA 2013
6 Sarbeswar Mohanty
KHURDA 2012
7 Debasis Sundaray
KHURDA 2011
8 Tapan Kumar Swain
JAJPUR 2010
9 Sri Gyana Ranjan Mishra
SAMBALPUR 2009
10 Dr. Niranjan Reddy
KHURDA 2009
11 Sri Debiprasanna Mohanty
CUTTACK 2008
12 Sri Sanjib Biswal
KHURDA 2007
13 Sri Suresh Swain
KHURDA 2006
14 Sri Sushanta Kumar Mohanty
CUTTACK 2005
15 Himansu Sekhar Pati Mishra
KHURDA 2004
16 Smt. Samikhya Patnaik
KHURDA 2003
17 Sambit Mohapatra
PURI 2003
18 Sri Sanatan Pani,
BHADRAK 2002